Põhikiri

Erakond Rahva Tahe
Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Erakonna nimi on Erakond Rahva Tahe (edaspidi: Erakond).

1.2. Erakond tegutseb liikmete vabatahtliku poliitilise ühendusena üle-Eestiliselt, Erakonna juhatuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Erakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja sellest alamal seisvatest õigusaktidest, Erakonna põhikirjast ja programmist ning juhtorganite otsustest.

1.4. Erakonna eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse juhtimise teostamine. Erakonna poliitilise tegevuse põhisuunad määratletakse Erakonna programmis, mis on erakonna poliitilise tegevuse aluseks.

1.5. Erakonna eesmärkide saavutamiseks Erakond:

1.5.1. esitab oma kandidaadid Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogude ning Euroopa Parlamendi valimistel;
1.5.2. esitab oma kandidaadi Eesti Vabariigi presidendi valimistel või kujundab seisukoha teiste poolt ülesseatud kandidaadi toetamiseks;
1.5.3. osaleb Riigikogusse, kohaliku omavalitsuse volikogusse või Euroopa Parlamenti valituks osutunud liikmete kaudu vastavate esindusorganite töös, Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse täidesaatvate organite moodustamisel ja töös ning Vabariigi Presidendi valimisel;
1.5.4. teeb koostööd teiste erakondade ja poliitiliste organisatsioonide ning liikumistega Eestis ja välismaal.

1.6. Erakonnal on sümboolika ja visuaalne identiteet.

1.7. Erakonna majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

2. Erakonna liikmed, liikmete õigused ja kohustused, liikmelisuse lõppemine

2.1. Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik, kes järgib Erakonna põhikirja ning jagab Erakonna programmilisi seisukohti ning kelle osas ei esine seadusest tulenevaid piiranguid erakondadesse kuulumise suhtes ja käesoleva põhikirja punktis 2.2. nimetatud liikmeks võtmisest keeldumise aluseid. Samuti võib Erakonna liikmeks olla eespool nimetatud nõuetele vastav vähemalt 18-aastane teovõimeline teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kes elab püsivalt Eestis.

2.2. Erakonna liikmeks ei võeta isikuid, kes:

2.2.1. on teiste Eestis tegutsevate erakondade liikmed;
2.2.2. kelle tegevuse ja avalduste põhjal on põhjust arvata, et ta ei jaga Erakonna programmilisi vaateid;

2.3. Erakonda astumiseks esitab isik Erakonna juhatusele kirjaliku avalduse. Erakonda liikmeks vastuvõtmise otsustab Erakonna juhatus kahe nädala jooksul alates avalduse saamisest. Erakonna juhatus ei ole kohustatud otsust põhjendama.

2.4. Erakonna liikmel on õigus:

2.4.1. osaleda ja hääletada Erakonna üldkoosolekul;
2.4.2. kandideerida ja olla valitud Erakonna juhtorganitesse ja valitavatele Erakonna sisestele ametikohtadele
2.4.3. saada Erakonna juhtorganitelt informatsiooni Erakonna tegevuse ja kavade kohta;
2.4.4. esitada Erakonna juhtorganitele Erakonna tegevust puudutavaid ettepanekuid.

2.5. Erakonna liige on kohustatud:

2.5.1. järgima Erakonna põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
2.5.2. Erakonna juhtorganitesse või valitavale Erakonnasisestele ametikohtadele valituks osutumisel täitma aktiivselt sellest tulenevaid ülesandeid;
2.5.3. olema oma käitumises ja avaldustes väärikas ning teiste Erakonna liikmete suhtes lugupidav;
2.5.4. mitte kahjustama Erakonda ja Erakonna mainet ning hoiduma Erakonda ja Erakonna mainet kahjustada võivatest tegevustest ja avaldustest;
2.5.5. mitte osalema tegevustes ega tegema avaldusi, mis on vastuolus Erakonna programmiga või programmist tulenevate põhimõtetega

2.6. Erakonna liikmelisus lõppeb Erakonnast väljaastumise või väljaarvamisega.

2.7. Erakonnast välja astumiseks esitab Erakonna liige Erakonna juhatusele kirjaliku avalduse. Avalduse esitanud Erakonna liige loetakse Erakonnast väljaastunuks alates avalduse esitamise päevast.

2.8. Erakonna liikme Erakonnast välja arvamise aluseks on käesoleva põhikirja punktis 2.5. sätestatud kohustuste rikkumine. Samuti arvatakse Erakonna liige Erakonnast välja asjaolu ilmnemisel, et ta ei saa olla Erakonna liige tulenevalt seaduses sätestatud piirangutest või käesoleva põhikirjaga liikmeks astujale kehtestatud nõuetele mittevastavusest. Kui Erakonna liikme Erakonnast väljaarvamise aluseks on käesolevas põhikirjas sätestatud Erakonna liikme kohustuste rikkumine otsustab väljaarvamise Erakonna juhatus häälteenamusega.

2.9. Erakonna liikmete arvestust ja liikmete nimekirja peab Erakonna juhatus. Erakonna liikmete nimekirja peab Erakonna juhatus registriosakonna juures. Muudatusi liikmete nimekirjas võib teha ka Erakonna juhatuse poolt volitatud isik.

 

3. Erakonna juhtorganid ja juhtimine

3.1. Erakonna kõrgeim juhtorgan on Erakonna liikmete üldkoosolek.

3.1.1. Erakonna korraline üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Erakonna juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku ja määrab selle päevakorra, teatades korralise üldkoosoleku toimumisest Erakonna kodulehel vähemalt 10 päeva ette.

3.1.2. Erakonna erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Erakonna juhatuse nõudel, samuti vähemalt 1/10 Erakonna liikmete kirjalikul taotlusel. Erakonna juhatus teatab Erakonna erakorralise üldkoosoleku toimumisest Erakonna kodulehel vähemalt 20 päeva ette.

3.1.3. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete lihthääleenamusega. Kui Erakonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võivad Erakonna üldkoosolekul osalevad Erakonna liikmed määrata Erakonna üldkoosoleku uue toimumise aja, mis ei tohi olla varasem kui 14 päeva, ja koha. Selliselt määratud Erakonna üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata sellel osalevate Erakonna liikmete arvust.

3.1.4. Erakonna üldkoosolekul on igal Erakonna liikmel üks hääl. Erakonna liige ei saa anda volitust enda esindamiseks ja enda nimel hääletamiseks Erakonna üldkoosolekul.

3.1.5. Erakonna üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalevate Erakonna liikmete poolthäälteenamusega, kui käesolevast põhikirjast või seadusest ei tulene kõrgema häälteenamuse nõuet.

3.1.6. Erakonna põhikirja muutmise otsuse vastuvõtmine toimub üldkoosolekul osalevate Erakonna liikmete lihthäälteenamusega.

3.1.7. Erakonna üldkoosolek:

3.1.7.1. otsustab Erakonna põhikirja ja programmi muutmise ja kinnitamise;
3.1.7.2. kuulab ära Erakonna juhatuse ettekande Erakonna tegevusest ja eesmärkide täitmisest;
3.1.7.3. määrab Erakonna juhatuse liikmete arvu ning valib ja kustub tagasi Erakonna juhatuse liikmed;
3.1.7.4. kinnitab Erakonna majandusaasta aruande;
3.1.7.5. kinnitab Erakonna valimisnimekirja Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogude ja Euroopa Parlamendi valimisteks;
3.1.7.6. kinnitab teise erakonna ühinemise Erakonnaga ja otsustab Erakonna ühinemise teise erakonnaga;
3.1.7.7. otsustab Erakonna tegevuse lõpetamise.

3.2. Erakonna igapäevast tegevust juhib ning Erakonda esindab Erakonna juhatus.

3.2.1. Juhatusse kuulub 2 liiget.

3.2.2. Juhatuse liikmed valib 1 aastaks Erakonna üldkoosolek. Erakonna üldkoosolek võib Erakonna juhatuse liikmed sõltumata põhjusest ennetähtaegselt tagasi kutsuda.

3.2.3. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe, kes juhib juhatuse tööd ning esindab Erakonda suhtluses kolmandate isikutega. Õigustoimingutes esindab Erakonda kas juhatuse esimees üksinda või vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.

3.2.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekul osalemine võib toimuda sidevahendite kaudu. Otsuse võib võtta vastu juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui kõik juhatuse liikmed hääletavad kirjalikult taasesitatavas vormis otsuse poolt.

3.2.5. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, igal juhatuse liikmel on hääletamisel üks hääl.

3.2.6. Juhatus:

3.2.6.1. tagab Erakonna igapäevase toimimise, sealhulgas üldkoosolekute läbiviimise;
3.2.6.2. otsustab liikmete vastuvõtmise Erakonda ja Erakonnast väljaarvamise;
3.2.6.3. peab Erakonna liikmete arvestust ja liikmete nimekirja;
3.2.6.4. esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Erakonna valimisnimekirja Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogude ja Euroopa Parlamendi valimisteks;
3.2.6.5. juhib Erakonna valimiskampaaniate läbiviimist;
3.2.6.6. peab Erakonna nimel poliitilisi läbirääkimisi või annab selleks volituse juhatusse mitte kuuluvatele Erakonna liikmetele;
3.2.6.7. otsustab Erakonna osalemise valitsusliidus ja Vabariigi Valitsuses;
3.2.6.8. otsustab Erakonna nimel lepingute sõlmimise, juhatuse otsuse alusel sõlmib Erakonna nimel lepingu juhatuse esimees;
3.2.6.9. nimetab Erakonna ministrikandidaadid ning Erakonna üles seatavad kandidaadid või toetatavad kandidaadid teistele kõrgetele ametikohtadele;
3.2.6.10. kinnitab Erakonna eelarve;
3.2.6.11. koostab Erakonna majandusaasta aruande ja esitab selle Erakonna üldkogule kinnitamiseks.

4. Erakonna tegevuse lõpetamine

4.1. Erakonna tegevuse lõpetamise otsustab Erakonna üldkoosolek. Erakonna lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud Erakonna liikmetest.

4.2. Erakonna lõpetamisel määrab Erakonna likvideerijad ja pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist või tagamist ning raha hoiustamist jaotatava vara jagamisel õigustatud isikud Erakonna üldkoosolek.

 

Kinnitatud erakonna asutamislepingu sõlmimisega.